Hirdetés

Házirend

Csatolt állományok:

hazirend_2014.doc

A Kecskeméti Bolyai János Gimnázium Németh László Gimnáziumának

HÁZIRENDJE

 2014

„Ha távozóban egy más bolygón megkérdenék, mi volt a földi élet legnagyobb öröme: a tanulást mondanám. Nem azt, amelynek a végén egy vizsga áll, hanem amit az ember kíváncsiságból, kirándulásként tett egy új nyelvbe, az azon át megközelíthető világba, egy új tudományágba, munkakörbe”

(Németh László: Ha most lennék fiatal).

 

 

A gimnázium házirendje – az intézmény törvényes működése, a munka zavartalansága és a diákok közösségi életének megszervezése érdekében – megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlását, valamint az iskola munkarendjét szabályozó rendelkezéseket. A házirend előírásai egyaránt vonatkoznak a tanulókra, és a gimnázium pedagógus és nem pedagógus alkalmazottaira. A házirend érvényes mind az iskolai, mind az iskolán kívüli, akár tanítási időben, akár azon kívül szervezett eseményeken.

A házirend a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 5.§ (1) bekezdés és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5.§ alapján készült.

A házirend megtekinthető az iskolavezetés tagjainál, az osztályfőnököknél, a diákmozgalmat segítő tanárnál, tőlük a házirendről tájékoztatás is kérhető; megtalálható továbbá a tanári szobában. A házirend előírásait az osztályfőnökök tanévkezdéskor ismertetik a tanulókkal, ill. a szeptemberi szülői értekezleten a szülőkkel. 

I. A tanulói jogviszony

1.    A gimnáziumban a tanulói jogviszony felvételi eljárás keretében jön létre, a jogviszony kezdete szeptember első tanítási napja. A felvételi eljárás szabályait a pedagógiai program tartalmazza.

2.    A tanórákon való részvétel alól mentességet kapnak a magántanulók, illetve testnevelésből az egészségi okból teljes felmentésben részesülők. A követelményeket előrehozott osztályozó- vagy érettségi vizsgán teljesítők igazgatói döntés alapján kap(hat)nak mentességet. Az értékelés és minősítés alóli mentességet csak a megfelelő életkorban kiállított szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján lehet megadni. A magántanulói jogviszonyra vonatkozó kérelmeket (a rendkívüli helyzeteket kivéve) legkésőbb szeptember 10-ig be kell nyújtani. A szülői kérés alapján magántanulók felkészítése a szülők, az egészségi okból magántanulóké a gimnázium felelőssége. A magántanulók félévkor és év végén bizottság előtt osztályozóvizsgát tesznek.

3.  A tanórákon való részvétel alól részleges mentességet kaphatnak a munkahelyi beosztásuk miatt távollevők. Számukra biztosítani kell az egyéni haladás lehetőségét.

4.     Az előrehozott osztályozóvizsgára a tanuló által kért vizsgaidőpont előtt harminc nappal kell a vizsgákért felelős tagintézmény-vezetőhelyettesnél jelentkezni. A javító- és különbözeti vizsgák szokásos ideje augusztus vége (különbözeti vizsga szükség szerint máskor is kérhető és szervezhető). Az érettségi vizsga időpontjait és jelentkezési határidőit kormányrendelet szabályozza. A pedagógiai programban előírt helyi (év végi) vizsgák időpontját az éves munkaterv rögzíti. A választható tantárgyakra vonatkozó szabályokat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet tartalmazza.

4.      Az iskola helyi tanterve tartalmazza a tanulók számára kötelezően és szabadon választható tantárgyakat. A választott tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamba lépés tekintetében úgy kell kezelni, mint a kötelező tanítási órát.

5.      Az iskola igazgatója minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével az osztályfőnöki  nyilatkoztatja  a tanulókat a választott érettségi tantárgyról.

6.      A tanulói jogviszony megszűnik más iskolába történő átlépés esetében, a teljes képzési követelmények teljesítésekor, másik iskolába való áthelyezés esetén, vagy kizárás fegyelmi határozat jogerőre emelkedésekor, továbbá nem tanköteles tanuló esetében harminc óra igazolatlan mulasztáskor.

II. Működési rend

1.    Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel nyolc órától este 20 h 30 percig vannak nyitva.

2.    Az iskolában tartózkodó tanulók felügyeletét az iskola az órarendben meghatározott első tanítási órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani.

3.    Az iskolába a tanulóknak, hallgatóknak az első tanítási óra kezdete előtt legalább 5 perccel kell megérkezniük.

4.    Az épületbe a Szent Imre utcai kapun lehet bejönni. A tantermek kulcsát a portáról ill. a tanáriból lehet elkérni, és a tanítás befejeztével ugyanoda kell visszavinni. Az utolsó tanítási órát követően minden osztálynak kötelessége a termet rendezett állapotban hagyni, a szemetet a szeméttartóba tenni, az ablakokat becsukni, a villanyt lekapcsolni és az ajtót bezárni.

5.    Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:

1. óra                                                                            1330 - 1410

2. óra                                                                            1415- 1455

3. óra                                                                            1500 - 1540

4. óra                                                                            1545 - 1625

5. óra                                                                            1630 - 1710

6. óra                                                                            1715 – 1755

7. óra                                                                            1800 - 1840

8. óra                                                                            1845 - 1925

9. óra                                                                            1930 – 2010

Egyes esetekben az iskola eltérhet ettől az igazgató rendelkezésének megfelelően, ha az időben kihirdetésre kerül.

6.    Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint – szerdai napokon délelőtt - tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a tanulók és a nevelők tudomására hozza.

Ügyintézés

1.    Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8.00 óra és 1700 óra között.  Pénteken 8.00-14.00.

2.    A diákigazolványok igénylése folyamatosan lehetséges.

3.    Aki bizonyítványmásolatot, törzslapkivonatot kér, az igazgatónak címzett írásos kérelmet kell benyújtania. Az illetékeket és egyéb költségeket meg kell fizetnie. A titkárságnak 10 munkanapon belül kell a kérést teljesíteni.

4.    Ha az iskola valamely okiratban (bizonyítvány, érettségi bizonyítvány) valamilyen személyes adatot elírt, térítésmentesen köteles a helyesbítést elvégezni.

5.    Iskolalátogatási igazolást a tanulók/hallgatók az osztályfőnököktől kérhetnek.

6.    Az iskola címére, de a tanuló/hallgató nevére érkezett levelekről, küldeményekről az érintettet az osztályfőnök tájékoztatja, és azt a titkárságon vehetik át.

7.    Az elektronikus tananyag eléréséhez szükséges tanulói hozzáféréseket (azonosító, jelszó) eljuttatása a tanulókhoz az osztályfőnökök feladata.

8.    A z iskolával való kapcsolattartást személyesen vagy elektronikus úton kezdeményezheti.

 

III. Munkarend

1. Az iskola, az adott tanévre vonatkozó éves munkarend szerint működik, melynek beosztásáról a tanév kezdetén értesülnek a tanulók. A munkarendet év elején ismerteti az osztályfőnök. A vizsgák rendjét minden tanév kezdetén a tantestület állapítja meg és az osztályfőnökök hirdetik ki a tanulóknak.

2. A vizsgák rendje elektronikusan is hozzáférhető az nlgia.hu oldalon.

3. A digitális oktatás a digitális intézményhálózat keretrendszerén (ITAK) keresztül történik. A keretrendszerben találhatók a digitális tananyagok, ide jelentkeznek be a digitális szaktanárok, és ide jelentkeznek be egy-egy tanulócsoport diákjai. Az oktatás jelenléti konzultációból és digitális kapcsolattartásból tevődik össze.

IV. Tanórai és egyéb foglalkozások rendje

1.      A tanórákra és más foglalkozásokra a tanulóknak pontosan, felkészülten és hiánytalan felszereléssel kell érkezniük, s a munkába legjobb képességeik szerint és fegyelmezett, a tanár nyugodt munkavégzését elősegítő magatartással, a feladatra összpontosítva be kell kapcsolódniuk. E kötelességek elmulasztását, különösen az önhibából történt késést és az elfogadhatatlan munkafegyelmet az iskola fegyelmi vétségként kezeli, és ismétlődő esetben a vétkes ellen fegyelmi eljárást indít. A gimnázium eljárását a bizalom gesztusa határozza meg: először mindig szóban figyelmeztet, majd írásban, s csak végső esetben nyúl a fegyelmi eljárás formájához. (A késésekre nézve ez az elv a következők szerint valósul meg: három késésig szóbeli figyelmeztetés, a negyediktől egyesével a három osztályfőnöki fokozat, a hetediknél szóbeli tagintézmény-vezetői figyelmeztetés, utána a három írásbeli tagintézmény-vezetői fokozat, majd tíz késés fölött fegyelmi eljárás következik). A tanórákról való késés súlyosan zavarja az oktatás-nevelés folyamatát, ezért az indokolatlan késés nem kívánatos jelenség az iskolában. A késések ideje összeadódik, amit az iskolavezetés adminisztrál. A tanulónak – a késés utáni első szünetben – igazolnia kell a késés jogosságát. Ha az önhibából történt késések összideje eléri a tanórai foglalkozások idejét (45 perc), akkor a késés egy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanulónak is részt kell vennie a tanórán.

2.  A gimnázium pedagógiai programjában és éves munkatervében szereplő elfoglaltságokon a részvétel kötelező; az esetleges mulasztást szabályosan igazolni kell.

3.   A gyógytestnevelésre járóknak nem kell osztályuk testnevelés óráin megjelenniük; az egyéb felmentést kérők azonban részt vesznek az órákon, hacsak a szaktanár másképp nem rendelkezik. Vagyonbiztonsági és egészségvédelmi okokból a késve érkező tanulók a testnevelés órába aktívan már nem kapcsolódhatnak be.

4.  A rendszeres tanórán kívüli foglalkozásokra a jelentkezés egy évre szól, a foglalkozásokról való távolmaradást a mulasztás általános szabályaival azonosan kell igazolni.

5.   Ha a tanuló betegség miatt nem tud a tanításon részt venni, a szülőnek a hiányzás kezdetén telefonon értesítenie kell az iskolát. A mulasztó tanulónak iskolába érkezése első napján, de legkésőbb 10 munkanapon belül igazolást kell benyújtania. Ez lehet (legfeljebb három napig terjedő mulasztás esetén) szülői vagy orvosi igazolás. Az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. Az osztályban/csoportban a mulasztás idején végzett tananyagot és feladatokat a lehető legrövidebb időn belül pótolni kell.

6.   Ha a tanuló az előző pontban megjelölt határidőre nem igazolja távolmaradását, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanuló első igazolatlan mulasztásakor. Az igazolatlan mulasztásnak súlyos következményei vannak. A tanuló ismételt igazolatlan mulasztása esetén az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését kéri. Ha a tanköteles tanuló egy tanítási évben tíz óránál többet mulaszt igazolatlanul, az iskola értesíti a lakóhely szerint illetékes jegyzőt. Megszűnik a tanulói jogviszonya annak a nem tanköteles tanulónak, aki igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt.

7.  Az igazolt mulasztás mértéke is hátrányosan érintheti a tanulót. Az, akinek egy tanévben (esetleg már a félévi záráskor) valamely tárgyból a mulasztása eléri az óraszám harminc százalékát vagy összesen a kétszázötven órát, nem osztályozható, azaz tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja – kivéve, ha a nevelőtestület osztályozóvizsgára bocsátja.  

8. A szülő előzetes és indokolt kérése alapján a tanuló az osztályfőnök engedélyével egy tanévben összesen három napot mulaszthat. A három napot meghaladó távollét és az osztályfőnöki engedély kimerítése esetében a tagintézmény-vezető hozzájárulását kell kérni. A szülői, sportegyesületi vagy kulturális indokú és egyéb elkéréseket a jogosult pedagógus a tanulmányi és magatartási szempontok mérlegelésével engedélyezi. A családi üdülési, sportolási elkérési igényeket minimum tíz nappal a tervezett elutazás előtt be kell nyújtani.

V. Magaviselet, megjelenés

1.      A Németh László Gimnáziumba felvett diákoktól elvárjuk, hogy mind az egymás közti, mind a pedagógusok és egyéb dolgozókhoz fűződő kapcsolatukban a kulturált, egymás méltóságát tisztelő és felelősségteljes magatartás érvényesüljön az iskolában és az iskolán kívül is.

2.      Nemi, vallási, világnézeti vagy etnikai alapon semmiféle megkülönböztetés sem fogadható el. Külön is tilos a lelkiismereti szabadság korlátozása, az agresszió, a brutalitás és a megalázás minden formája, más lelki és testi egészségének veszélyeztetése, illetve e tiltott magatartások propagálása.

3.      A gimnáziumban és a gimnázium rendezvényein tiszta, ápolt, szélsőségektől mentes megjelenést várunk el.

4.      A testnevelési órákra megkívánt öltözetet a szaktanár a tanév elején közli.

5.     A megjelenés szabályait megszegő diákot szaktanára, osztályfőnöke vagy az tagintézmény-vezető/helyettes figyelmezteti; ismétlődő esetben azonban a külső formának és a belső tartalomnak összefüggéseit feltáró (esetleg a szülőt is bevonó) elbeszélgetést, végső esetben szigorúbb következményekkel járó döntést kezdeményezhet.

VI. A tanulók elbírálása

1.      A tanulók értékelése és osztályozása folyamatosan történik. A szaktanárok félévenként és tantárgyanként legalább három érdemjegyet adnak különböző hónapokra elosztva. A szerzett jegyeket kihirdetik és indokolják.

2.      A kisebb terjedelmű dolgozatok szokásos javítási ideje egy hét, a nagyobbaké tizenöt munkanap. A kijavított és értékelt dolgozatot a szaktanár véglegesen is visszaadhatja, a szülő kérésére mindenképp át kell adnia. A rendszeres munka és a folyamatos tanulás érdekében a gimnázium nem szabályozza a napi vagy heti lehetséges dolgozatok számát.

3.      A gimnázium pedagógiai programjában meghatározott belső vizsgák letétele a követelmények teljesítésének elválaszthatatlan része.

4.      Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az iskola pedagógiai programja és helyi tanterve tartalmazza.

5.      A tanulmányok alatti vizsgákra, az osztályozó vizsgákra való jelentkezés módját és határidejét, a vizsgák időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

6. A féléves és év végén meghatározott tételek az iskola honlapján aktualizálva megtalálhatóak.

VII. A tanulók jutalmazásának rendje

1.    A tanulóknak adható elismerések fokozatai, alkalmai:

·                               Szaktanári dicséret – az év közben elért teljesítményhez kapcsolódik.

·                               Osztályfőnöki dicséret – az osztályközösség előtt a jó közösségi munkáért, példás magatartásért és szorgalomért adható.

·                               Intézményegység-vezetői dicséretben az a tanuló részesülhet, aki kiemelkedő eredményt ér el, elismerésre méltó cselekedetet hajt végre. Év közben írásban adható. Év végén az évzárón a jeles tanulmányi eredményt elért tanulókat könyvjutalomban (oklevél is) részesíti a nevelőtestület.

·                               Nevelőtestületi dicséretről a huzamosabb ideig tartó példamutató kötelességteljesítés, kiváló tanulmányi eredmény elismeréseként a nevelőtestület dönt. Ezt a dicséretet a tanévzáró ünnepségen jutalom átadása mellett ismertetni kell.

·                               Az iskola és az alapítvány által adható díjakat és odaítélésüknek szabályait az iskola pedagógiai programja tartalmazza.

2.    Be kell jegyezni a tanuló bizonyítványába  a következő dicséreteket:

·                               tantárgyi teljesítményért,

·                               kiemelkedő közösségi munkáért.

3.    Közösségnek adható dicséretek, jutalmak:

·                               A jó közösségi összefogást, a kiváló tanulmányi eredménnyel végzett együttes munkát a nevelőtestület elismerésben részesítheti.: jutalomkirándulás, színház, film, hangverseny megtekintése stb. Az elismerésre az osztályfőnökök tehetnek javaslatot.

 

VIII. Fegyelmező intézkedések formái és elvei

 

Azt a tanulót, aki

·      tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,

·      vagy a házirend előírásait megszegi,

Galéria
Zajacz Lajos csapata 12e 12e 12b vacsora2013 12e

Hírek